huey_tsai: (Default)
huey_tsai ([personal profile] huey_tsai) wrote2012-12-08 08:54 pm
Entry tags:

Kayamanan = Kaligayahan?

HI GUYS! \o/

Alam kong mawiwindang kayo dahil sa tagal tagal kong nawala, bigla na lang akong susulpot ulit at magpopost ng bagong entry sa ibang wika! Teka lang muna't magpapaliwanag muna ako bago kayo tuluyang mawalan ng gana sa pagbasa nito. Ang klase namin ay inatasang gumawa ng isang blog post tungkol sa mga bagay bagay na natalakay namin sa klase, at ito na yung proyekto na kailangan naming kumpletuhin! Alam ko na pangunahing layunin ng biglaan kong pagbalik ay dahil lamang sa isang proyekto pero alalahanin niyo sana na totoo naman ang mga saloobin at kaisipin na mababahagi ko dito sa post na ito! Huwag naman din kayo mag-alala dahil gagawa din ako ng panibagong post kasunod nito na isang direktang pagsasalin ng mag sasabihin ko dito para din mas maiintindihan ng iba kong mga kaibigan dito na hindi makaunawa nito at gustong unawain ang mga sasabihin ko.

O, ano pa nga ba ang gagawin ko kundi simulan na ang tunay na pangunahing dahilan kung bakit ako ay bumalik! :)

 

Kamakailan lamang, bigla akong nagkaroon ng interes sa isang lokal na teleserye na halos gabi-gabi ko na talagang inaabangan. Gusto ko kasi yung storya nito, kahit iniisip kong napakaimposibleng mangyari ito sa tootong buhay, iniisip ko pa rin na madali ring mahulaan kung ano ba ang mga mangyayari sa kabuuan nito. Dahil sa pagka-"cliche" ng ibang eksena at kung anu-ano pang kakornihan ang nakita ko at nasusubaybayan ko, napansin ko na lamang na, jusko, inaabangan ko na lagi ang mga susunod na mangyayari at kinaiinisan ko pa ang sarili ko kung nakakalimot akong makanood!

Ano nga ba ang teleseryeng pinagdadaldalan ko dito? Haha! Maipakita ko nga ang isang pasilip na nahanap ko sa YouTube!

Ang teleseryeng ito'y pinapapalabas sa isa sa mga pinakamaliking lokal na istasyon ng telebisyon sa Pilipinas: ang ABS-CBN. Gabi-gabi ito mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, ito ang "Ina, Kapatid, Anak".

Sa pagkakaunawa ko dito sa palabas na ito. Ipinapakita ang iba’t ibang sitwasyon ng mga tao at kung paano nila ginagawan ng paraan o paano nila pinapangasiwaan o pinapamahallan ang mga desisyon nila sa buhay. Ang dalawang pangunahahing karakter na sina Margaux at si Celine ay nagging magkaibigan kahit na sobrang magkasalungat talaga ang mundong kinamulatan nila. Si Margaux, kahit ampon, ay mayaman, minamahal ng magulang, binibigay na sa kaniya ang lahat ngunit hinahangad parin niya and kalayaan niya sa buhay. Si Celine naman, lumaki at namulat sa kahirapan ng buhay kaya ginagawa niya ang lahat para makuha niya ang pinakainaasam niyang kagandahan ng buhay, ang maging mayaman!


Kung "Ina, Kapatid, Anak" ang unang sumulpot sa isipan mo... isa lang ang masasabi ko sa iyo, TAMA! Sa mga di pamilyar sa teleseryeng ito...ang teleseryeng ito'y pinapapalabas sa isa sa mga pinakamaliking lokal na istasyon ng telebisyon sa Pilipinas: ang ABS-CBN. Gabi-gabi ito mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, ito ang "Ina, Kapatid, Anak". Sa pagkakaunawa ko dito sa palabas na ito, umiikot ang blangkas nito sa dalawang babae na, sa pagkakaalam natin sa pasilip na ipinakita ko sa itaas, magkapatid! Ngunit, di nila alam na may mas malalim pa pala na koneksyon ang kanilang pagkatao maliban lamang sa pagiging magkaibigan nila.

 

Paano nga ba nito nailalarawan ang iba't-ibang klaseng pag-iisip na meron ang mga tao? Unang una, nakikita natin ang nagiging 'stereotype' ng mga tao ngayon tungkol sa mga karakter nina Margaux at Celine. SI Margaux, kahit siya ay isang ampon, nasa kanya ang lahat lahat ng mahihiling ng isang tao sa kanyang buhay, maging mayaman, maganda, may mga mapagmahal na magulang, sikat at kung anu-ano pa. Ngunit, sa halip ng lahat ng iyan, may isa pangbagay na inaasam niyang makamit: ang kalayaan. Sa kabilang dako, si Celine naman ay isang simpleng babaeng lumaki at namulat sa kahirapan ng buhay nila ng kanyang ina noong bata pa siya kaya hanggang sa paglaki niya, isa lang talaga ang hinahangad niya sa buhay: ang maging mayaman para magkaroon sila ng magandang buhay ng kanyang nanay at lolo. Dito pa lang, ay nakikita na natin ang pagkukumpara ng pag-iisip ng mga mayaman at mga mahirap. Ipinapaalam sa atin ng teleseryeng ito na kahit ang dalawang klaseng pagtingin sa yaman sa buhay. Para sa mga mayayaman katulad ni Margaux, hindi magiging rason ang kayamanan sa kanyang pagkasaya; at kay Celine naman, ang kayamanan ang magbibigay daan para mas lalong sumaya at gumaan ang buhay niya. Kahit na hinahangad ni Celine maging mayaman, hindi parin maikakaila na kuntento siya sa buhay niya at masayahin siyang tao! Hinahangad lamang niya ang yaman para iangat sa kahirapan ang pamilya niya at bawas-bawasan na din ang kanilang dindalang pagod. Ipinapakita ng teleseryeng ito kung gaano ka-iba ang pagtingin ng mga mayayaman at mahihirap sa kayamanan at sa pera. Siguro naman hindi eksakto ang pagsasalamin ng teleseryeng ito sa totoong buhay, pero naniniwala ako na mas nagpokus sila sa pagbabahagi sa madlang tao na iba-iba talaga ang tingin ng mga tao sa mga bagay bagay at sa ibang sitwasyon. Katulad nalamang sa website na ito at marami pang nakakalat sa internet!  Siguro, katulad ng babaeng ito at lalaking ito, hindi naniniwala si Margaux sa kapangyarihan o kaligayahang madadala ng kayamanan sa buhay ng isang tao. Heto, mga nakakatuwang larawan na nahanap ko, na para sa iba may katotohanan, sa iba hindi:

Ipapakita ba ng teleseryeng ito ang katotohanan ng buhay ukol sa pagiging mayaman at masaya? Sa ngayon di natin malalaman, pero habang naghihintay tayo sa maaaring maganap sa teleseryeng ito, ito na muna ang isang link sa nakaraan nilang episode! :) Pero kailangan niyong gumawa ng sarili niyong account doon para makanood!


Post a comment in response:

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.